Expositievoorwaarden

Contactpersoon tentoonstellingen: Fenny van de Wal (fennyvandewal@gmail.com)

ARS beschikt over prachtige en ruime tentoonstellingszalen in het gebouw op de Pieterskerkgracht 9a in het centrum van Leiden:
De Saeghmolenkamer, de achterzaal en de iets kleinere ‘koffiekamer’. Het gebouw heeft ook een flinke binnenplaats waar weerbestendig werk geëxposeerd kan worden.

De tentoonstellingscommissie van ARS organiseert in principe iedere drie weken een nieuwe tentoonstelling. Als gevolg van zomersluiting zijn er in de praktijk ongeveer 15 tentoonstellingen per jaar. Naast jaarlijks terugkerende tentoonstellingen van leden en nieuwe leden is er ruimte voor thematentoonstellingen, uitwisseling met andere kunstenaarsverenigingen, solo- en groepstentoonstellingen. De tentoonstellingscommissie kan externe curatoren uitnodigen en bijzondere projecten organiseren. Ideeën of plannen van leden voor tentoonstellingen of projecten zijn welkom. De tentoonstellingscommissie heeft de eindverantwoordelijkheid; zij ontwikkelt het beleid en bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van de tentoonstellingen’.

Meestal beslaat de tentoonstellingsperiode drie weken. De tentoonstellingen worden ingericht op vrijdag, zijn open vanaf de eerstvolgende zaterdag; de opening is meestal op de eerste zondag 16.00 uur. De laatste zondag wordt er meestal een ”In gesprek met” de tentoonstellende kunstenaar(s) georganiseerd vanaf 15:00 uur. Om 17.00 uur is de afsluiting.
De exposities zijn te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur, tijdens cursusuren en tijdens eventuele activiteiten, waar het gebouw open is.

Voorwaarden en regels

Aanmelding

ARS leden, en soms ook professionele kunstenaars die geen lid zijn, kunnen in principe bij ARS exposeren. Zij dienen zich schriftelijk aan te melden bij de tentoonstellingscommissie op Pieterskerkgracht 9a of via e-mail bij tentoonstellingen@arsaemula.nl
Bij niet-leden beslist de tentoonstellingscommissie – op basis van een door de kunstenaar aangeleverd CV en documentatiemateriaal – of het werk in aanmerking komt voor expositie bij ARS. Dit geldt ook voor niet-leden die samen met één of meer ARS- leden exposeren.
Als het programma van een komend tentoonstellingsjaar vol loopt, kan er door de tentoonstellingscommissie een wachtlijst voor nieuwe aanvragen worden ingesteld.

Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling

Wanneer er een tentoonstellingsperiode is afgesproken, wordt dit door de tentoonstellingscommissie ingeroosterd. Daarmee is de afspraak bindend. De (hoofd)exposant krijgt 3 a 2 maanden voor de tentoonstelling een tentoonstellingscontract toegestuurd. Een getekende kopie van dit contract voor akkoord wordt teruggestuurd naar de tentoonstellingscommissie. Op dat moment wordt binnen de tentoonstellingcommissie een contactpersoon aangewezen, die met alle beneden vermelde taken en handelingen helpt.

Publiciteit.

De uitnodigingskaart (op A5 formaat) wordt – ter wille van een herkenbare vormgeving – ontworpen door de PR commissie. De exposant levert tijdig het benodigde tekst- en beeldmateriaal. ARS verzorgt het versturen van de kaarten en van de digitale uitnodiging naar het ARS bestand. Ars verspreidt ook de utinodigingskaarten op vaste plaatsen in Leiden. De exposant ontvangt een stabel kaarten en de digitale versie om in eigen kring te verspreiden.
De exposant wordt geacht foto- en tekstmateriaal in te leveren voor een persbericht, die verder door ARS verzorgd wordt.
ARS heeft een PR comissie, die het contact met de pers en media onderhoudt.

Inrichting

De exposant dient het werk in te leveren met een deugdelijk ophangsysteem. Bij ieder werk dient te worden vermeld: naam, titel en prijs (desgewenst techniek).
De tentoonstellingscommissie is verantwoordelijk voor de inrichting van exposities in de ARS galerie. De commissie heeft het recht om werk te weigeren. Overleg over de inrichting tussen exposant en tentoonstellingscommissie is vooraf mogelijk.
De exposanten maken prijslijsten en zorgen, dat er altijd tien exemplaren in de tentoonstellingsruimte liggen.

Opening en verdere gang van zaken

De ingerichte tentoonstelling is van de exposant. Die heeft dan ook de vrije hand in het organiseren van eventuele sprekers, optredens, lezingen, vernissages e.d. Er is over de jaren een traditie onstaan om de laatste zondag van een tentoonstelling een ”In gesprek met” de kunstenaar. Ook dit wordt door de exposant zelf verzorgd.

De exposant verzorgt ook de surveillance tijdens alle openingsuren. De surveillance kan worden afgekocht.

De verkochte werken kunnen pas na de tentoonstelling opgehaald worden.

Kosten*

De exposanten dragen zorg voor de volgende kosten:

  • De huur van de ARS galerie voor een tentoonstellingsperiode van drie weekenden bedraagt € 0,- voor leden en € 450 voor niet-leden. Niet leden, die samen met ARS leden exposeren, betalen in verhouding een deel van de huur.
  • De verkoopprovisie van ARS is 25% voor leden en voor niet-leden 35%.
  • Drukwerk (uitnodigingen) en verzending, samen ongeveer € 100,-
  • De surveillance is af te kopen voor € 20 per middag, in overleg met de contactpersoon.
  • Verzekering € 45
  • Bardienst tijdens de opening: € 40,-

Bijkomende kosten voor drankjes en eventueëe hapjes e.d zijn voor de rekening van de exposant.

NB Exposanten verplichten zich om ARS Aemula Naturae te informeren over verkopen die voortvloeien uit een in het ARS gebouw gehouden tentoonstelling.

De exposant krijgt na afloop een BTW rekening van de tentoonstellingscommissie waarin verkopen en kosten zijn verdisconteerd.

* Bij sommige exposities, m.n. bij de thematentoonstellingen en de jaarlijkse expositie van leden en nieuwe leden en de cursistententoonstelling , gelden andere afspraken & kosten. Deelname aan de ledententoonstelling i september kost € 20,-

[easy_media_download url=”https://www.arsaemula.nl/wp-content/uploads/2016/03/TTvoorwaarden201603.pdf” text=”Download pdf-bestand met de exposititevoorwaarden” width=”450″ force_dl=”1″]