Lidmaatschap

Waarom lid worden van ARS

ARS heeft kunstenaars veel te bieden. Voor veel leden betekent dat op de eerste plaats contact met collega’s in stad en regio. Sinds een paar jaar leeft bij ARS een bloeiend kunstdiscours, waarbij kunstenaars in groepen elkaars werk bekijken en bespreken. Inmiddels nemen tientallen kunstenaars deel aan dit discours.

Daarnaast zijn er lezingen, workshops en thematentoonstellingen. Leden kunnen in solo- en groepsexposities hun werk tentoon stellen in de ARS-galerie.

ARS-leden kunnen deelnemen aan modeltekenen en gebruik maken van het grafisch lokaal.

Een lidmaatschap kost €110 per jaar; aan de toelatingsprocedure zijn geen kosten verbonden. Kunstenaars die lid willen worden, kunnen zich aanmelden voor de toelating.

TOELATING

Toelating voor het lidmaatschap vindt in principe twee maal per jaar plaats, in het voorjaar en het najaar. De aanvragen worden beoordeeld door de toelatingscommissie, die bestaat uit minstens vijf en hoogstens zeven leden, allen lid van de vereniging. Wanneer de leden het werk in principe positief hebben beoordeeld volgt een gesprek met de kunstenaar en twee leden van de commissie. Pas na dit gesprek wordt een definitief oordeel gegeven over de toelating.

Voorwaarden
 • De kandidaat dient minimaal een week voor de toealtingsdatum te laten weten dat hij of zij meedoet aan de toelating door een mail te sturen naar: lidmaatschap@arsaemula.nl. Werk van niet van te voren aangemelde kandidaten worden niet beoordeeld.
 • De commissie kan – met opgaaf van redenen – een toelating tot een later tijdstip aanhouden.
 • De commissie kan een externe deskundige raadplegen.
 • De commissie kan – met opgaaf van redenen – weigeren een toelatingsprocedure uit te voeren.
 • Al dan niet positieve beoordeling vindt plaats met een gewone meerderheid van stemmen.
 • Het oordeel van de commissie is een bindend advies aan het bestuur van ARS.
 • Na de eerstvolgende bestuursvergadering wordt u schriftelijke geïnformeerd over de uitslag..
 • De wachttijd is in principe maximaal een maand.
 • Het oordeel wordt niet toegelicht. De uitslag is bindend, er wordt niet over gecorrespondeerd.
 • Een afgewezen kunstenaar kan desgewenst na een jaar opnieuw werk ter beoordeling aanbieden.
TER BEOORDELING IN TE LEVEREN

1. Tenminste 5, ten hoogste 10 werkstukken. Van dit aantal kan eventueel worden afgeweken na overleg met de voorzitter van de commissie (lidmaatschap@arsaemula.nl)

 • die zelfstandig zijn gemaakt, onbeschadigd en droog, voorzien van adequate bescherming c.q. verpakking.
 • Actueel werk dient hier deel van uit te maken.

2. Een documentatiemap waarin tenminste

 • een actueel, beknopt CV
 • een beknopte toelichting op het eigen werk
 • afbeeldingen van werk bij voorkeur chronologisch geordend.

3. Aanmeldingsformulier in tweevoud (zie onder).

Werk en documentatie dienen te zijn voorzien van naam en adres van de kunstenaar.

Aangeboden materiaal wordt alleen aanvaard als het aanmeldingsformulier volledig en in tweevoud is ingevuld. Bij een slecht verzorgde inzending of een onvoldoende aantal werkstukken kan de commissie besluiten om een inzending niet te behandelen. Bij inname van het werk wordt, ter bevestiging van ontvangst, een exemplaar van dit formulier door de aanwezige vertegenwoordiger van ARS getekend en aan de kunstenaar overhandigd. Het werk is tijdens de toelatingsprocedure verzekerd. Bij het ophalen van het werk laat de kunstenaar dit formulier opnieuw tekenen, ter bevestiging van de teruggave.

BEOORDELINGSCRITERIA

Bij de beoordeling geldt als belangrijkste regel dat een nieuw lid met zijn werk het artistieke niveau van de vereniging dient te verrijken en/of te actualiseren.

De toelatingscommissie beoordeelt dit aan de hand van de onderstaande criteria:

 • Zeggingskracht, impact van het werk
 • Kwaliteit van de toepassing van materiaal, techniek en/of apparatuur
 • Aanwezigheid van visie, originaliteit en eigenheid
 • Documentatie en professionele praktijk
 • Erkenning door derden
 • CV
 • wat kan de kandidaat betekenen voor ARS*

Voor toelating tot de vereniging geldt dat alle criteria als minstens voldoende moeten worden beoordeeld door de toelatingscommissie

* Te denken valt aan bijvoorbeeld: toetreden tot één van de commissies of werkgroepen (tentoonstellingen, toelatingen, PR, klussen in en om het gebouw, academie/cursussen)

Aanmeldingsformulier

Voor download ga met de muis over het formulier en klik vervolgens op de download-button die aan de onderkant verschijnt

toelating_aanmeldingsformulier_201508